🍉💦Καλοκαιρινή Προσφορά έως -50%!

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων & GDPR

Η παρούσα Πολιτική έχει υιοθετηθεί από την εταιρεία με την επωνυμία «MEDIANET INVEST Α.Ε.», με εμπορικό σήμα INALAN. Η έδρα της εταιρίας μας βρίσκεται στη διεύθυνση: Πευκών 56, Μεταμόρφωση, Α.Φ.Μ. 800599796 Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ, η οποία και είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που μας χορηγείτε.

Η Εταιρεία μας, ως υπεύθυνη επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας τα οποία συλλέγουμε από την αλληλεπίδρασή μας, δεσμεύεται να προστατεύει και να σέβεται την ιδιωτικότητα σας και λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα για τη διασφάλιση και διατήρηση του απορρήτου και την προστασία των Προσωπικών σας Δεδομένων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις  του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR)  2016/679.

Στην παρούσα πολιτική εκτίθεται ο τρόπος με τον οποίο επεξεργαζόμαστε και προστατεύουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες που μας παρείχατε όταν χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα μας ή αποκτάτε πρόσβαση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα myinalan. Σημειώνεται ότι δεν είστε υποχρεωμένοι να μας παρέχετε τα προσωπικά σας δεδομένα, όμως σε αυτήν την περίπτωση ενδέχεται να μην είμαστε σε θέση να σας παρέχουμε ορισμένα προϊόντα ή/και υπηρεσίες.

Μπορείτε να ενημερωθείτε για το περιεχόμενο της έννοιας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπου υπάρχει διαθέσιμος ορισμός και παραδείγματα σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τρόποι με τους οποίους αποκτάμε τα προσωπικά σας δεδομένα

Τα δεδομένα αυτά μπορούν να συλλεχθούν είτε τηλεφωνικά (π.χ. τηλεφωνική επικοινωνία), είτε διαδικτυακά (όταν συμπληρώνετε φόρμα ενδιαφέροντος ή προβαίνετε στην πληρωμή των υπηρεσιών μας ή μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας) είτε φυσικά (π.χ. κατόπιν σύνδεσης από τους τεχνικούς μας στον χώρο σας και υπογραφής της σχετικής Σύμβασης Παροχής Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών ή εάν επισκεφθείτε τα γραφεία μας) και περιλαμβάνουν:

α) προσωπικά δεδομένα, όπως όνομα, επώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνα επικοινωνίας, ΑΦΜ, αντίγραφο δελτίου ταυτότητας, διαβατηρίου, διεύθυνση email, username, password, πληροφορίες για το πακέτο σύνδεσης και πλήρη στοιχεία τιμολόγησης

β) οικονομικά στοιχεία, όπως στοιχεία χρεώσεων των υπηρεσιών της Inalan, στοιχεία εξόφλησης λογαριασμών υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, στοιχεία πιστωτικών ή χρεωστικών καρτών, στοιχεία τα οποία αφορούν αμφισβητήσεις, οικονομικές εκκρεμότητες συνδρομητών.

Σκοπός και νομική βάση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων

Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά Δεδομένα σας στις ακόλουθες περιπτώσεις, σύμφωνα με το Άρθρο 6 παράγραφος 1 του Γενικού Κανονισμού:

– προκειμένου να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας και για την εξυπηρέτηση της μεταξύ μας σύμβασης

– για τη χρέωση σας και τη διαχείριση των κινήσεων έκδοσης και πληρωμής των σχετικών τιμολογίων

– για τη δημιουργία και τη διαχείριση του λογαριασμού σας στην ηλεκτρονική πλατφόρμα myinalan κατά την εγγραφή σας σε εμάς.

– για να σας παρέχουμε τεχνική υποστήριξη και υποστήριξη πελατών

– για να επικοινωνήσουμε μαζί σας για λόγους διαφήμισης, εμπορικής προώθησης και εμπορικής έρευνας αγοράς σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας μετά τη λήψη της σχετικής συγκατάθεσής σας, την οποία έχετε πάντα το δικαίωμα να αποσύρετε και να αλλάξετε ξανά τις προτιμήσεις σας εάν το επιθυμείτε.

– για να σας ενημερώσουμε σχετικά με τροποποιήσεις στις υπηρεσίες μας, αλλαγές στους όρους και τις πολιτικές μας ή/και άλλες σημαίνουσες ενημερώσεις.

– προς συμμόρφωση με τις έννομες υποχρεώσεις μας και για τους σκοπούς των εννόμων συμφερόντων μας ή άλλων φυσικών προσώπων, ιδίως,  κατόπιν σχετικής αίτησης από οποιαδήποτε διοικητική, δικαστική ή άλλη αρμόδια αρχή κατά τη νόμιμη και κατάλληλη άσκηση της δικαιοδοσίας της

– για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης παρέχουμε πληροφορίες στους αρμόδιους φορείς

– για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον

Σε όλες τις περιπτώσεις, τα προσωπικά δεδομένα υποβάλλονται στην Inalan εκούσια από τα ίδια τα υποκείμενα.

Η Εταιρεία μας είναι αρμόδια να σας προστατεύει κάθε φορά που χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο www.inalan.gr  και την ηλεκτρονική πλατφόρμα myinalan είτε ως απλός χρήστης, είτε στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών ως συνδρομητής μας, και να σας ενημερώνει για όλα τα στοιχεία που χρειάζεστε, σύμφωνα με τα άρθρα 12, 13 και 14 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR)  2016/679 που εφαρμόζεται από την 25η Μαΐου 2018 σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η Εταιρεία μας έχει ορίσει Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά μέσω του τηλεφωνικού μας κέντρου είτε στο email legal@inalan.gr.

Με ποιόν μοιραζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα

Εκτιμούμε και προστατεύουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας. Αποκλειστικά υπεύθυνη για την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων παραμένει η Εταιρεία. Για το λόγο αυτό λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία τους και αυτά  κοινοποιούνται σε τρίτους μόνο στο βαθμό που είναι αναγκαίο για τον επιδιωκόμενο σκοπό και αποκλειστικά στις ακόλουθες περιπτώσεις:

– Στους τρίτους παρόχους υπηρεσιών που εκτελούν για λογαριασμό μας εργασίες βάσει συμβάσεων με ειδική πρόβλεψη για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, ώστε να μπορείτε να χρησιμοποιείτε αυτόν τον ιστότοπο και τις υπηρεσίες μας, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά:

– Παρόχων υπηρεσιών πληρωμών και επεξεργασίας πιστωτικών καρτών,

 – Παρόχων υπηρεσιών cloud, δικτύου, πληροφορικής, διακομιστή, υπηρεσιών ελέγχου ταυτότητας και άλλων εικονικών υπηρεσιών,

– Εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό το οποίο θα πραγματοποιήσει τη σύνδεση σας και μόνο τις απαραίτητες πληροφορίες για το σκοπό αυτό.

– Σε οποιαδήποτε θυγατρική ή άλλη οντότητα σε περίπτωση οποιασδήποτε αναδιοργάνωσης, συγχώνευσης, πώλησης, κοινοπραξίας, εκχώρησης, μεταβίβασης ή άλλης διάθεσης του συνόλου ή οποιουδήποτε τμήματος της επιχείρησής μας, των περιουσιακών στοιχείων ή των μετοχών μας (συμπεριλαμβανομένης χωρίς περιορισμό πτώχευσης ή παρόμοιων διαδικασιών). Σε μια τέτοια περίπτωση, θα ειδοποιηθείτε έγκαιρα μέσω email ή/και εμφανούς ειδοποίησης στον ιστότοπό μας για οποιαδήποτε αλλαγή ιδιοκτησίας και επιλογές που μπορεί να έχετε σχετικά με τα Προσωπικά Δεδομένα σας.

Μέτρα που λαμβάνουμε για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων

Προκειμένου να διαφυλάξουμε τα προσωπικά σας δεδομένα έχουμε προβεί σε μια σειρά οργανωτικών και τεχνολογικών εξασφαλίσεων, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά:

– Επεξεργασία των δεδομένων σας μόνο από εξουσιοδοτημένο προσωπικό και διασφάλιση της αδυναμίας εισόδου στα συστήματα επεξεργασίας σε αντίθετη περίπτωση (έλεγχος άδειας εισόδου και άρνηση εισόδου).

– Περιορισμένη άδεια εισόδου στα εξουσιοδοτημένα άτομα ανάλογα με το αντικείμενο εξουσιοδότησης και επεξεργασία των δεδομένων μεμονωμένα ανάλογα τον σκοπό επεξεργασίας.

– Καταγραφή των κινήσεων εισαγωγής, επεξεργασίας, τροποποίησης και διαγραφής που τελούνται από τα εξουσιοδοτημένα πρόσωπα στα χρησιμοποιούμενα συστήματα επεξεργασίας και διατήρηση των σχετικών αρχείων κινήσεων.

– Επεξεργασία των δεδομένων σας από τρίτους μόνο βάσει συμβάσεων με ειδικές προβλέψεις για την προστασία των δεδομένων σας και μόνο στο μέτρο που ορίζεται στην οικεία σύμβαση.

– Μετρά προστασία κατά την ηλεκτρονική διαβίβαση των δεδομένων ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν θα καταλήξουν σε μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα και δεν θα τύχουν επεξεργασίας από αυτά.

Δικαιώματα ενδιαφερόμενων αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα

Οι Συνδρομητές της Εταιρείας και εν γένει ενδιαφερόμενοι έχουν τα ακόλουθα δικαιώματα αναφορικά με τα προσωπικά τους δεδομένα:

– δικαίωμα πρόσβασης   (άρθρο 15 ΓΚΠΔ), για την ενημέρωση τους αναφορικά με το ποια δεδομένα τους επεξεργαζόμαστε, το σκοπό επεξεργασίας και τους αποδέκτες τους.

– δικαίωμα διόρθωσης (άρθρο 16 ΓΚΠΔ), με σκοπό την επικαιροποίηση τους και τη διόρθωση λαθών, ανακριβειών και ελλείψεων

– δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη»), υπό τον όρο των ειδικότερων περιορισμών που προβλέπονται στον Γενικό Κανονισμό, (άρθρο 17 ΓΚΠΔ),

– δικαίωμα περιορισμού, υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στον Γενικό Κανονισμό, (άρθρο 18 ΓΚΠΔ),

– δικαίωμα φορητότητας, προκειμένου να παραλάβουν  τα δεδομένα τους σε ηλεκτρονική μορφή  και να τα διαβιβάσουν κατά την κρίση τους(άρθρο 20 ΓΚΠΔ),

– δικαίωμα εναντίωσης-αντίταξης στην επεξεργασία υπό προϋπόθεση ότι δεν αντιβαίνουν στην θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων της Εταιρείας μας, το οποίο αναπτύσσει ενέργεια μετά την άσκησή του καθιστώντας νόμιμη την επεξεργασία που είχε προηγηθεί (άρθρο 21 ΓΚΠΔ)

Για την άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων σας θα πρέπει να μεταβείτε στα γραφεία της Εταιρείας μας.

Θα απαντήσουμε στο αίτημά σας χωρίς υπαίτια καθυστέρηση εντός ενός (1) μηνός από την παραλαβή του. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, λόγω μεγάλου φόρτου εργασίας και ανάλογα με την πολυπλοκότητα του αιτήματός σας, η προθεσμία αυτή να παραταθεί για δύο (2) μήνες, αφού ενημερωθείτε εκ των προτέρων για τον λόγο της καθυστέρησης. Για τη δική σας ασφάλεια ενδέχεται να σας ζητήσουμε να αποδείξετε την ταυτότητά σας πριν ικανοποιηθεί το αίτημα σας για παροχή πληροφορίων. Σε περίπτωση ασάφειας του αιτήματος σας ενδεχομένως να σας ζητηθούν διευκρινήσεις. Για το λόγο αυτό και προς αποφυγή καθυστερήσεων καλείστε να είστε σαφείς κατά την διατύπωση των αιτημάτων σας. Σημειώνεται δε ότι σε περίπτωση που το αίτημά σας είναι προδήλως αβάσιμο διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε την περαιτέρω επεξεργασία του.

Διατήρηση Δεδομένων

Η Εταιρεία μας τηρεί έγγραφα ή ηλεκτρονικά αρχεία για όσο διάστημα βρίσκεται σε ισχύ η μεταξύ μας σύμβαση και επιπλέον για όσο χρόνο προβλέπεται ειδικά στο νόμο (πχ. φορολογική νομοθεσία, νομοθεσία ΑΔΑΕ κ.λπ.).

Επικοινωνία

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή απορία αναφορικά με την ισχύουσα νομοθεσία για τα προσωπικά δεδομένα, μπορείτε να επικοινωνήσετε ή και να υποβάλετε ερώτημα προς την εταιρία μας ως ακολούθως:

– τηλεφωνικώς με την Εξυπηρέτηση Πελατών στο 2152152255

– μέσω της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στο legal@inalan.gr

Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι δεν ικανοποιηθήκατε από την απάντηση της Εταιρείας στο αίτημά σας αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ή θεωρείτε ότι καθ’ οποιονδήποτε τρόπο αυτά έχουν θιγεί, μπορείτε να προσφύγετε στην αρμόδια αρχή, την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Λεωφόρος Κηφισίας 1-3, Αθήνα, Τ.Κ. 115 23,  τηλ: +30 210 6475600, website: www.dpa.gr).

Τροποποιήσεις

Η παρούσα Πολιτική  τέθηκε σε ισχύ στις 02/02/2024. Η Inalan διατηρεί το δικαίωμα να την τροποποιεί και να την αναπροσαρμόζει όποτε κρίνει αυτό αναγκαίο, ενώ οι οποιεσδήποτε αλλαγές τίθενται σε ισχύ από την δημοσίευση τους στον ιστότοπο του www.inalan.gr. Καλείστε να διαβάσετε  και να αποδεχτείτε αυτήν την Πολιτική και η αποδοχή σας ενδέχεται να καταγραφεί. Σας ενθαρρύνουμε να ελέγχετε περιοδικά αυτήν τη σελίδα για τυχόν αλλαγές, καθώς θα ειδοποιηθείτε σε από τον ιστότοπο πριν τεθεί σε ισχύ η αλλαγή.

Θα σας καλέσουμε εμείς!

Απλώς αφήστε ένα όνομα και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας!

Θα σας καλέσουμε εμείς!

Απλώς αφήστε ένα όνομα και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας!

Αίτημα Ενδιαφέροντος

συμπληρώστε τα στοιχεία σας και σύντομα θα επικοινωνήσουμε μαζί σας!

Αίτημα Ενδιαφέροντος

συμπληρώστε τα στοιχεία σας και σύντομα θα επικοινωνήσουμε μαζί σας!

Θα σας καλέσουμε εμείς!

Απλώς αφήστε ένα όνομα και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας!

Θα σας καλέσουμε εμείς!

Απλώς αφήστε ένα όνομα και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας!

Αίτημα Ενδιαφέροντος

συμπληρώστε τα στοιχεία σας και σύντομα θα επικοινωνήσουμε μαζί σας!

Αίτημα Ενδιαφέροντος

συμπληρώστε τα στοιχεία σας και σύντομα θα επικοινωνήσουμε μαζί σας!

Θα σας καλέσουμε εμείς!

Απλώς αφήστε ένα όνομα και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας!

Λάβαμε τη φόρμα σας!

Ένας από τους αστροναύτες μας θα επικοινωνήσει μαζί σας το συντομότερο!

Θα σας καλέσουμε εμείς!

Απλώς αφήστε ένα όνομα και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας!

Αίτημα Ενδιαφέροντος

συμπληρώστε τα στοιχεία σας και σύντομα θα επικοινωνήσουμε μαζί σας!
Μετάβαση στο περιεχόμενο