🍉💦Καλοκαιρινή Προσφορά έως -50%!

Όροι Χρήσης

Καλώς ορίσατε στην ιστοσελίδα  https://inalan.gr (εφεξής «η Ιστοσελίδα»). Η Ιστοσελίδα  δημιουργήθηκε και διαχειρίζεται  από την εταιρεία με την επωνυμία  «Medianet Invest Α.Ε» (Έδρα: Πευκών 56, Μεταμόρφωσή Αττικής,  ΑΦΜ. 800599796, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, αριθμό Γ.Ε.Μ.Η. 131515101000), εφεξής η «Εταιρεία», για την προβολή και διάθεση των υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών Inalan. Η πρόσβασή σας και η χρήση του ιστότοπου inalan.gr και των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω αυτού υπόκειται στους ακόλουθους Όρους Χρήσης, τους οποίους oι επισκέπτες και οι χρήστες των παρεχόμενων υπηρεσιών οφείλουν να διαβάσουν προσεκτικά. Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε με κάποιον από τους πιο κάτω όρους, δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείτε αυτόν το διαδικτυακό τόπο.

1.Αποδοχή των όρων 

Με την πρόσβαση ή τη χρήση οποιασδήποτε πλατφόρμας, ιστότοπου ή υπηρεσιών της Inalan, αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και αποδεχτεί ότι δεσμεύεστε από τους παρόντες όρους χρήσης, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε μεταγενέστερης τροποποίησης τους από την Εταιρεία, η οποία δικαιούται να μεταβάλλει τους  παρόντες Όρους Χρήσης ανά πάσα στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Θα πρέπει να ελέγχετε τακτικά αυτούς τους Όρους για τυχόν αλλαγές που θα προκύψουν στο μέλλον. Η χρήση της Ιστοσελίδας μετά από την δημοσιοποίηση των αλλαγών θα σημαίνει ότι δέχεστε και συμφωνείτε με τις αλλαγές. Στην περίπτωση που δε συμφωνείτε με τους νέους όρους θα πρέπει να σταματήσετε την χρήση της Ιστοσελίδας.

Εάν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε ή να αγοράσετε μια συγκεκριμένη υπηρεσία ή προϊόν στην Ιστοσελίδα, ενδέχεται επίσης να σας ζητηθεί να επιβεβαιώσετε ειδικούς όρους χρήσης, οι οποίοι θα δημιουργήσουν ξεχωριστές υποχρεώσεις με τις οποίες πρέπει να συμμορφώνεστε ανάλογα, διαφορετικά δεν θα μπορείτε πλέον να απολαμβάνετε σχετικές υπηρεσίες και προϊόντα. Σε κάθε περίπτωση οι παρόντες όροι διατηρούν την ισχύ τους και λειτουργούν συμπληρωματικά με τους τυχόν ειδικούς, οι οποίοι σε περίπτωση που περιλαμβάνουν διαφορετική ρύθμιση υπερισχύουν ως ειδικότεροι.

2.Περιεχόμενο και υποχρεώσεις

2.1 Ευθύνη για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες της Ιστοσελίδας

Η Ιστοσελίδα και οι πληροφορίες αυτής παρέχονται «ως έχουν», χωρίς τη δυνατότητα τροποποιήσεων ή άλλων παρεμβάσεων από το χρήστη. Καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε η περιήγηση στο inalan.gr να γίνεται με τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια για τον χρήστη, ωστόσο η Ιστοσελίδα δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι δεν θα προσβληθεί ποτέ από ιούς (malware, trojan κ.λπ.). Ως εκ τούτου, ο χρήστης είναι υπεύθυνος για την προστασία του καθώς και των πληροφορίων του, παραδείγματος χάρη κάνοντας χρήση antivirus. Επίσης, αποδέχεται ότι κάθε φορά πρέπει να αξιολογεί το αναρτημένο περιεχόμενο και ότι παραμένει υπεύθυνος για τις ενέργειές του, ακόμη και αν αυτές βασίζονται στο περιεχόμενο της Ιστοσελίδας.

Περαιτέρω, το Inalan.gr έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει, να αναστείλει ή και να διακόψει για μικρό ή μεγάλο χρονικό διάστημα όλο ή μέρος του δικτυακού του τόπου,  για σκοπούς συντήρησης, βελτίωσης ή αναβάθμισης αυτού χωρίς καμία ειδοποίηση. Σημειώνεται δε ότι η διαθεσιμότητα της Ιστοσελίδας ενδέχεται να επηρεάζεται από εξωτερικούς παράγοντες συμπεριλαμβανόμενων ενδεικτικά δικτύων επικοινωνιών τρίτων, του χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού των χρηστών και της ταυτόχρονης χρήσης της Ιστοσελίδας  από ασυνήθιστα μεγάλο αριθμό χρηστών.

Σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και της αμέλειας, δεν προκύπτει ευθύνη της Ιστοσελίδας για οποιεσδήποτε άμεσες, έμμεσες, παρεπόμενες ή επακόλουθες ζημιές από την επίσκεψη – χρήση, του περιεχομένου και των υπηρεσιών της, καθώς και για την αδυναμία χρήσης αυτών.

 

2.2 Ευθύνη του επισκέπτη/χρήστη

Ο χρήστης είναι υπεύθυνος για την παροχή ακριβών προσωπικών πληροφοριών κατά τη διαδικασία εγγραφής στην ηλεκτρονική πλατφόρμα myinalan ή χρήσης των υπηρεσιών μας, όπως διεύθυνση, email, ταχυδρομική διεύθυνση και λοιπά στοιχεία επικοινωνίας, καθώς και να τα διατηρεί επικαιροποιημένα.

Εάν υπάρχουν ενδείξεις ότι τα στοιχεία του χρήστη είναι παλιά ή λανθασμένα, η Εταιρεία  στέλνει ειδοποίηση στον χρήστη προκειμένου να ενημερώσει τα στοιχεία του ή/και να παράσχει τα σχετικά έγγραφα ταυτοποίησης και σε περίπτωση που δεν ανταποκριθεί στο σχετικό αίτημα εντός εύλογου χρονικού διαστήματος η Εταιρεία δικαιούται να τερματίσει ή να αναστείλει την πρόσβαση του σε όλες ή μέρος των λειτουργιών της Ιστοσελίδας και της ηλεκτρονικής πλατφόρμας myinalan. Η ενημέρωση για την πρόοδο των αιτημάτων των χρηστών και για τις απαραίτητες ενέργειες που πρέπει να προβούν γίνεται μέσω email, τηλεφώνου, σύντομου αναδυόμενου μηνύματος στην Ιστοσελίδα ή και την πλατφόρμα myinalan, καθώς και με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο. Επιπλέον, οι χρήστες φέρουν την ευθύνη χρήσης του λογαριασμού τους  υπό ελλιπών ή ανακριβών πληροφοριών, καθώς και της πιθανής αδυναμίας χρήσης αυτού, ο οποίος ενδέχεται να έχει ανασταλεί, κλείσει, να μην μπορεί να ολοκληρωθεί η εγγραφή ή να  έχει αποτύχει η εκ νέου ταυτοποίηση.

Για την παροχή ορισμένων προϊόντων ή υπηρεσιών, η Εταιρεία μπορεί να ζητήσει από  να παρέχετε περαιτέρω στοιχεία για την ταυτοποίησή σας και να καθιστά δυνατή τη χρήση των σχετικών προϊόντων και υπηρεσιών μετά την ολοκλήρωση της ταυτοποίησης.

Έχοντας συμπληρώσει τις πληροφορίες, όπως ζητούνται στη σελίδα εγγραφής, και ολοκληρώνοντας τη σχετική διαδικασία, μπορείτε να αποκτήσετε λογαριασμό myinalan. Τα στοιχεία εισόδου του myinalan λογαριασμού είναι το μοναδικό αναγνωριστικό του χρήστη  για όλες τις δραστηριότητες στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της Εταιρείας. Οι χρήστες είναι υπεύθυνοι για την τήρηση των  διαπιστευτηρίων τους μυστικών και συνίσταται, για τη δική τους ασφάλεια,  να αποσυνδέονται από τον λογαριασμό τους στο τέλος κάθε διαδικτυακής περιόδου. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη και υποχρέωση αποζημίωσης σε περίπτωση πρόκλησης οποιαδήποτε φύσης ζημίας στους χρήστες λόγω μη τήρησης από αυτούς των ενδεδειγμένων μέτρων ασφάλειας του λογαριασμού τους, όπως αυτά εκτέθηκαν ανωτέρω.

Οι χρήστες διατηρούν την ευθύνη για όλα τα αποτελέσματα της χρήσης της Ιστοσελίδας και των υπηρεσιών της, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, της ηλεκτρονικής υπογραφής συμφωνιών, της αγοράς προϊόντων και υπηρεσιών,  δημοσιεύσεων που περιέχουν ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που αναρτώνται με σκοπό την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή παρεμπόδιση της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, της καταχώρησης προσωπικών δεδομένων τρίτων προσώπων χωρίς σχετική εξουσιοδότηση / συγκατάθεση, της παραβίασης οποιαδήποτε ευρεσιτεχνίας, εμπορικού σήματος, πνευματικών ή άλλα ιδιοκτησιακών δικαιώματα τρίτων, καθώς και για οποιαδήποτε, ηθελημένη ή μη, παραβίαση της ισχύουσας ελληνικής και κοινοτικής νομοθεσίας. Σε περίπτωση έγερσης αξιώσεων εναντίον σας συνδεόμενων με τη χρήση των υπηρεσιών μας και την παραβίαση των παρόντων Όρων Χρήσης, υποχρεούστε να κρατείστε την Εταιρεία μας και τυχόν θυγατρικές μας αμέτοχες και να μας αποζημιώσετε, σε περίπτωση που υποστούμε ζημίες ως αποτέλεσμα της εν λόγω συμπεριφοράς σας.

 

2.3 Σύνδεσμοι (links) προς ιστοσελίδες τρίτων

Η Ιστοσελίδα είναι πιθανόν να περιέχει συνδέσμους με άλλους ιστότοπους. Σε αυτήν την περίπτωση δεν είναι υπεύθυνη για την εξέταση και αξιολόγηση του περιεχόμενου των παραπάνω ιστοτόπων, οι οποίοι είναι οι μοναδικοί υπεύθυνοι για την ασφάλεια, την εγκυρότητα και το σύννομο του περιεχομένου τους. Ο κίνδυνος ή η ζημιά που μπορεί να προκληθεί μετά από την σύνδεσή σας σε αυτούς τους ιστότοπους βαρύνει εσάς και έχετε εξ ολοκλήρου την ευθύνη. Το Inalan.gr δε φέρει ουδεμία ευθύνη. Για οποιαδήποτε απορία ή ζήτημα που ανακύψει σχετιζόμενο με την επίσκεψη και χρήση υπηρεσιών ιστότοπου τρίτου, συμπεριλαμβανομένων ζητημάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, απευθυνθείτε απευθείας στους παρόχους των ιστοσελίδων αυτών. Περαιτέρω, το inalan.gr διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρεί οποτεδήποτε και κατά την κρίση του συνδέσμους ιστοσελίδων τρίτων από τον ιστότοπό του.

3.Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας

Όλο το περιεχόμενο αυτού του δικτυακού τόπου (πληροφορίες, κείμενα, εικόνες, φωτογραφίες, γραφικά, σχεδιαγράμματα, λογότυπα και γενικότερα κάθε είδους δεδομένο), με εξαίρεση τα ρητώς αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων,  καθώς και το λογότυπο Inalan.gr αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της Ιστοσελίδας, προστατεύεται από την Ελληνική και Διεθνή νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων και διατίθεται στους επισκέπτες μόνο για προσωπική χρήση, χωρίς την πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης και πάντα υπό την προϋπόθεση της αναγραφής της πηγής προέλευσης και της προηγούμενης ρητής εξουσιοδότησης του Inalan.gr.

4.Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Η Εταιρεία, έχοντας ως προτεραιότητα την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία των δεδομένων σας, σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ 2016/679/ΕΕ (GDPR) και την ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία. Παράλληλα,  έχει θεσπίσει ειδική Πολιτική Απορρήτου, στην οποία μπορείτε να απευθύνεστε για όλα τα σχετικά ζητήματα.

5.Εμπιστευτικότητα

Όλες οι εμπιστευτικές πληροφορίες που παρέχονται κατά την εγγραφή του λογαριασμού σας στο myinalan ή τη χρήση της Ιστοσελίδας θα χρησιμοποιηθούν από εμάς αποκλειστικά για τους σκοπούς της παροχής των συγκεκριμένων υπηρεσιών σύμφωνα με τους παρόντες όρους και δεν θα αποκαλυφθούν σε κανένα τρίτο χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεσή σας. Εκτός αν:

– Οι πληροφορίες αυτές είναι δημόσια διαθέσιμες όταν παρέχονται ή γίνονται διαθέσιμες στο κοινό στη συνέχεια.

– Γίνεται κατόπιν σχετικού αιτήματος από οποιαδήποτε διοικητική, δικαστική ή άλλη αρμόδια αρχή κατά τη νόμιμη και κατάλληλη άσκηση της δικαιοδοσίας της.

6.Εφαρμοστέο δίκαιο – Δωσιδικία

Η ισχύς, η ερμηνεία, η τροποποίηση και η εκτέλεση των παρόντων όρων υπόκεινται στο Ελληνικό Δίκαιο και για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει,  ορίζονται ως καθ’ ύλη αρμόδια τα δικαστήρια των Αθηνών, εφόσον δεν επιτευχθεί η μεταξύ των μερών ειρηνική επίλυση της.

7.Επικοινωνία

Για κάθε διευκρίνιση σχετική με την ιστοσελίδα οι χρήστες μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελάτων Inalan με τους ακόλουθους τρόπους :

– Μέσω κλήσης στο 13848 και στο 215 215 22 55

– Μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@inalan.gr

 

Θα σας καλέσουμε εμείς!

Απλώς αφήστε ένα όνομα και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας!

Θα σας καλέσουμε εμείς!

Απλώς αφήστε ένα όνομα και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας!

Αίτημα Ενδιαφέροντος

συμπληρώστε τα στοιχεία σας και σύντομα θα επικοινωνήσουμε μαζί σας!

Αίτημα Ενδιαφέροντος

συμπληρώστε τα στοιχεία σας και σύντομα θα επικοινωνήσουμε μαζί σας!

Θα σας καλέσουμε εμείς!

Απλώς αφήστε ένα όνομα και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας!

Θα σας καλέσουμε εμείς!

Απλώς αφήστε ένα όνομα και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας!

Αίτημα Ενδιαφέροντος

συμπληρώστε τα στοιχεία σας και σύντομα θα επικοινωνήσουμε μαζί σας!

Αίτημα Ενδιαφέροντος

συμπληρώστε τα στοιχεία σας και σύντομα θα επικοινωνήσουμε μαζί σας!

Θα σας καλέσουμε εμείς!

Απλώς αφήστε ένα όνομα και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας!

Λάβαμε τη φόρμα σας!

Ένας από τους αστροναύτες μας θα επικοινωνήσει μαζί σας το συντομότερο!

Θα σας καλέσουμε εμείς!

Απλώς αφήστε ένα όνομα και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας!

Αίτημα Ενδιαφέροντος

συμπληρώστε τα στοιχεία σας και σύντομα θα επικοινωνήσουμε μαζί σας!
Μετάβαση στο περιεχόμενο