Η διαδικτυακή πύλη και εφαρμογή INALAN APP (στο εξής αναφερόμενες ως η «Εφαρμογή») δημιουργήθηκαν και διαχειρίζονται από την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «MEDIANET INVEST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με διακριτικό τίτλο «MEDIANET INVEST Α.Ε.», με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 131515101000, Α.Φ.Μ. 800599796, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, με έδρα στο Δήμο Μεταμόρφωσης, στην οδό Πεύκων 56 (στο εξής αναφερόμενη ως η «Εταιρεία»).

 

Η Εφαρμογή απευθύνεται αποκλειστικά στους πελάτες της Εταιρείας, και ο σκοπός της είναι να τους παρέχει πρόσβαση στις πληροφορίες που αφορούν τον λογαριασμό τους, τις χρεώσεις και τα καταχωρημένα στοιχεία τους. Επίσης υπάρχει δυνατότητα αποπληρωμής των λογαριασμών τους και επικοινωνίας με την Εταιρεία.

Η χρήση της Εφαρμογής διέπεται από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, καθώς και από την πολιτική απορρήτου και προστασίας προσωπικών δεδομένων της Εταιρείας, και τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις της ιστοσελίδας της Εταιρείας και των όρων των συμβάσεων μεταξύ της Εταιρείας και των πελατών της. Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ των προαναφερθέντων διατάξεων, οι ειδικότεροι όροι θα υπερισχύουν. Τέλος, σε περίπτωση που κάποιος όρος ή διάταξη του παρόντος κριθεί άκυρη ή μη εφαρμοστέα, είτε από Ελληνικό Δικαστήριο ή από άλλη αρμόδια Αρχή, οι λοιποί όροι δεν θα επηρεάζονται και θα παραμένουν εν ισχύ και θα εφαρμόζονται κανονικά.

Η χρήση της Eφαρμογής επιτρέπεται μόνο σε ενήλικους, και η Εταιρεία δεν φέρει ουδεμία ευθύνη σε περίπτωση χρήσης από ανηλίκους.

Τέλος, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις οποτεδήποτε και χωρίς προηγούμενη ενημέρωση ή προειδοποίηση, για τον λόγο αυτό συστήνεται στους χρήστες της Εφαρμογής να επισκέπτονται την παρούσα σελίδα και να ενημερώνονται τακτικά για τους εκάστοτε όρους και προϋποθέσεις που είναι εν ισχύ.

Εφόσον χρησιμοποιείτε την Εφαρμογή, θεωρούμε ότι έχετε διαβάσει και συναινείτε ανεπιφύλακτα με τους παρόντες όρους χρήσης.

 

1. ΠΡΟΣΒΑΣΗ

Η πρόσβαση στην Εφαρμογή είναι δυνατή για τους πελάτες της Εταιρείας με την χρήση των προσωποποιημένων κωδικών πρόσβασης του λογαριασμού τους που τους παρέχονται από την Εταιρεία κατά την σύναψη της σύμβασης συνδρομής για τις υπηρεσίες της Εταιρείας, και η οποία παρέχει επίσης πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Εταιρείας μέσω της ιστοσελίδας της.

Οι χρήστες πρέπει να διατηρούν τους προσωπικούς τους κωδικούς πρόσβασης ασφαλείς και απόρρητους και είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη φύλαξη και χρήση τους καθώς και για όλες τις πράξεις που διενεργούνται με τη χρήση αυτών.

Σε περίπτωση απώλειας των κωδικών πρόσβασης ή διαρροής τους με οποιονδήποτε τρόπο, οι χρήστες οφείλουν να ενημερώσουν την Εταιρεία, η οποία δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημιά που υποστεί ο χρήστης από την χρήση τους από τρίτους λόγω διαρροής ή για άλλο λόγο και διατηρεί (η Εταιρεία) το δικαίωμα να διακόψει την πρόσβαση στην Εφαρμογή καθώς και να αναζητήσει κάθε ζημιά που τυχόν υποστεί από την χρήση αυτή.

 

2. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

Η Εφαρμογή δίνει στους χρήστες πρόσβαση στον ηλεκτρονικό τους λογαριασμό και παρέχει στοιχεία αναφορικά με το υπόλοιπο, την κίνηση του λογαριασμού και τις χρεώσεις.

 

3. ΦΟΡΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

Με την πρόσβαση στην Εφαρμογή, οι χρήστες μπορούν να επικοινωνήσουν με εκπρόσωπο της Εταιρείας συμπληρώνοντας και αποστέλλοντας τη σχετική φόρμα εξυπηρέτησης αναφορικά με τη συνδρομή τους, τα στοιχεία τους, τεχνικά ζητήματα ή για οποιαδήποτε απορία αναφορικά με την Εταιρεία και της υπηρεσίες της.

 

4. ΠΡΟΦΙΛ

Ο χρήστης της Εφαρμογής έχει πρόσβαση στις πληροφορίες του προφίλ του. Εκεί περιέχονται τα στοιχεία ταυτοποίησής και επικοινωνίας του, καθώς και τα στοιχεία του προγράμματος της συνδρομής του και του συμβολαίου του. Παρέχεται επίσης η δυνατότητα στον χρήστη να αλλάζει τον κωδικό πρόσβασής του στην Εφαρμογή.

Κατά την πρώτη είσοδο στην Εφαρμογή ζητείται από τον χρήστη να αλλάξει τον κωδικό πρόσβασης που του χορηγήθηκε κατά τη σύναψη της σύμβασής συνδρομής του, και ο χρήστης οφείλει να αλλάξει τον κωδικό αυτό σε έναν προσωπικό μυστικό κωδικό της επιλογής του.

 

5. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΩΜΗ

Η Εφαρμογή παρέχει στους χρήστε τη δυνατότητα ηλεκτρονικής πληρωμής του λογαριασμού τους. Η υπηρεσία αυτή παρέχεται από την Εταιρεία με τη χρήση του συστήματος EveryPay και διέπεται από τους ειδικούς όρους και προϋποθέσεις χρήσης του συστήματος EveryPay. [LINK]

 

6. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Οι χρήστες της Εφαρμογής μπορούν να επικοινωνούν με την Εταιρεία για οποιοδήποτε θέμα αφορά τη συνδρομή τους, τις υπηρεσίες της Εταιρείας ή την Εφαρμογή είτε μέσω της Φόρμας Εξυπηρέτησης που διατίθεται στην Εφαρμογή, είτε τηλεφωνικά στο [ΤΗΛΕΦΩΝΟ] είτε με την αποστολή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στο [email].

 

7. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Η Εφαρμογή, το περιεχόμενο, τα λογότυπα και κάθε πληροφορία που διατίθεται μέσω της Εφαρμογής και της διακτυακής πύλης αποτελούν αποκλειστική πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας και κάθε μη εξουσιοδοτημένη χρήση τους απαγορεύεται ρητά.

Περαιτέρω, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης του περιεχομένου της Εφαρμογής, των παρόντων όρων χρήσης και κάθε πληροφορίας που περιέχεται στην Εφαρμογή κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια και χωρίς να υποχρεούται να προειδοποιήσει ή να ενημερώσει τους χρήστες εκ των προτέρων. Επίσης, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει την πρόσβαση στην Εφαρμογή ή και την λειτουργία της Εφαρμογής, είτε προσωρινά είτε μόνιμα, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, για τεχνικούς ή άλλους λόγους. Σε καμία περίπτωση δεν θα ευθύνεται η Εταιρεία για οποιαδήποτε ζημιά υποστεί οποιοσδήποτε χρήστης από τη διακοπή αυτή ή από οποιαδήποτε αδυναμία πρόσβασης των χρηστών στην Εφαρμογή.

Η Εταιρεία επίσης δεν φέρει ευθύνη σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο υπάρξει διαγραφή ή λανθασμένη καταχώριση στοιχείων ή πληροφοριών στην Εφαρμογή και στην διαδικτυακή πύλη.

Η Εταιρεία σέβεται και συμμορφώνεται απόλυτα με την εφαρμοστέα νομοθεσία αναφορικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων και δεν παρέχει σε οποιονδήποτε μη εξουσιοδοτημένο τρίτο ή εκπρόσωπό της πρόσβαση στις πληροφορίες και τα στοιχεία των χρηστών της Εφαρμογής και της διαδικτυακής πύλης.

Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την πολιτική απορρήτου και προστασίας προσωπικών δεδομένων και την πολιτική Cookies της Εταιρείας, θα βρείτε στην ιστοσελίδα μας www.inalan.gr.